Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia.
Plik z tożsamą wersją Statutu dostępny do pobrania TUTAJ.
Plik z deklaracją członkowską do pobrania TUTAJ.

STATUT

„Stowarzyszenie Teatr Myśli Ukrytych”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Teatr Myśli Ukrytych jest zawiązane dla propagowania kultury i twórczości teatralnej.
2.Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób mających wspólną pasję i wolę pracy dla dobra ogólnego.
3. . Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Teatr Myśli Ukrytych”, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
4. Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej: „The Hidden Things Theatre Association” celem nawiązywania partnerstwa międzynarodowego.
5. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i logo.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz może zawierać z nimi porozumienia.

§ 5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr. 20 poz. 104 z 1989r z późniejszymi zmianami, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z dnia 29. maja 2003r) oraz niniejszego statutu.

§ 6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i świadczeniach wykonywanych przez wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI

§ 8
Stowarzyszenie ma na celu:
1. pobudzanie twórczej aktywności, rozwój pasji, zdolności i umiejętności aktorskich, zainteresowań kulturalnych i teatralnych, plastyczno-technicznych, muzycznych, fotograficznych, dziennikarskich, zgodnego współżycia w zespole, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odpowiedzialności za słowo i czyny,
2. działanie na rzecz rozwoju twórczości kulturalnej i artystycznej,
3. propagowanie twórczości teatralnej i twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną,
4. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej i kulturalnej, rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce i za granicą,
5. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
6. kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
7. wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane,
8. budowanie wizerunku Stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie,
9. współpraca z instytucjami kultury i sztuki,
10. upowszechnianie wartości wychowawczej i pedagogicznej teatru,
11. Edukacja kulturalna i twórczość kulturalna,
12. Edukacja teatralna i twórczość teatralna.

§9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a. organizowania imprez kulturalnych w tym także warsztatów, plenerów, instalacji, happeningów, na rzecz twórców profesjonalnych i amatorskich,
b. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, itp. w celu zgłębiania i propagowania wiedzy z dziedziny teatru i dziedzin pokrewnych,
c. umożliwianie artystom profesjonalnym i amatorskim udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego,
d. współpracę z wszelkimi osobami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami kultury oraz instytucjami o podobnych celach działania,
e. tworzenie profesjonalnych i amatorskich spektakli teatralnych, kabaretów, filmów, audycji, wystaw, itp.,
f. upowszechnianie i promowanie kultury, twórców, twórczości i samego stowarzyszenia,
g. zbieranie informacji i wymianę doświadczeń w dziedzinie integracji,
h. współpracę ze środowiskami ludzi kultury i sztuki,
i. współpracę z nauczycielami, pedagogami, artystami,
j. współpracę ze środkami masowego przekazu w promocji kultury oraz propagowaniu sztuki (audycje radiowe i telewizyjne, informacje i artykuły prasowe itp.),
k. prowadzenie działań dążących do budowania wizerunku kultury w Polsce, a w szczególności w miejscach działania Stowarzyszenia,
l. propagowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i teatralnej,
m. organizację i dofinansowywanie turnusów, dla profesjonalistów i amatorów, warsztatów twórczych,
n. samodzielne wykonywanie badań społecznych dotyczących poziomu
i zapotrzebowania na kulturę w wybranych grupach reprezentacyjnych, dokonywanie analiz zebranych danych,
o. popularyzację raportów z badań własnych,
p. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
q. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
r. pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych, (pomoc finansowa, wykłady, spotkania, warsztaty twórcze, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów edukacyjnych),
s. udzielanie pomocy finansowej i przyznawanie nagród w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia,
t. prowadzenie szkoleń wolontariuszy,
u. zbieranie funduszy z organizowanych imprez teatralnych, warsztatów, koncertów, z prowadzonych zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
w. inicjowanie i organizowanie czynów społecznych i imprez dobroczynnych,
x. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w następującym zakresie:
a. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, szczególnie teatralnych,
b. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
c. artystyczna i literacka działalność twórcza,
d. działalność wspomagająca edukację,
e. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
g. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
h. działalność wychowawcza poprzez sztukę, szczególnie teatr,
i. kierowanie w zakresie działalności związanej z edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatnie w następującym zakresie:
a. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, szczególnie teatralnych,
b. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
c. artystyczna i literacka działalność twórcza,
d. działalność wspomagająca edukację,
e. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
g. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
h. działalność obiektów kulturalnych.

§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13
W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków.

§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 15
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16
Członkiem stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17
1. Godność członka honorowego może otrzymać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla popularyzacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§ 18
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca zainteresowanie celami statutowymi Stowarzyszenia oraz gotowość finansowego lub rzeczowego wspierania jego działalności, przyjęta w poczet członków przez Zarząd uchwałą, po złożeniu pisemnej deklaracji,
2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postępowania zgodnie z zasadami etyki i zasadami współżycia społecznego,
2. popierania i realizowania celów i zadań Stowarzyszenia
3. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbałości o jego dobre imię,
4. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia zmierzających do osiągania celów statutowych
5. regularnego opłacania składki

§ 20
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu,
2. czynnego i biernego korzystania z prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3. przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków honorowych i zwyczajnych,
4. składania wniosków do Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
5. korzystania z lokali Stowarzyszenia w celach statutowych,
6. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznak Stowarzyszenia
7. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności
8. nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków
9. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

§ 21
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w skutek:
I. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
II. wykluczenia na podstawie powziętej przez Zarząd uchwały. Przyczynę wykluczenia może stanowić:
a. prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia
b. nieusprawiedliwiona odmowa udziału w pracach Stowarzyszenia
c. zaleganie z zapłatą składki członkowskiej za trzy okresy jej płatności,
d. nieetyczne, godzące w interes Stowarzyszenia postępowanie,
e. pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem karnym
III. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, przysługuje prawo odwołania, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały na piśmie – za pośrednictwem Zarządu – do Walnego Zgromadzenia.
IV. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 23
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, jednak co najmniej jeden raz na dwa lata.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje także Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
4. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków powiadamia się listownie lub elektronicznie co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e/ wybór członków Zarządu i Komisji rewizyjnej,
f/ uchwalanie zmian statutu,
g/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
h/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
k/ odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Zmiana Statutu, odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 26
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz członków.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a/ przyjmowanie i skreślanie nowych członków Stowarzyszenia,
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d/ zwołanie Walnego Zgromadzenia,
e/ ustalenie wysokości składek członkowskich,
f/podejmowanie innych czynności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia,
g/organizacja i prowadzenie bieżącej działalności stowarzyszenia,
h/podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia,
i/sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia.
5. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27
Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, wice przewodniczącego oraz członków.
3. Komisja wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące jednocześnie funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b/ kontrola stanu majątku Stowarzyszenia,
c/ kontrola opłacania składek członkowskich,
d/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
e/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
f/dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 29
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 pkt. 2. 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a/ darowizn, spadków, zapisów,
b/ przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,
c/ subwencji osób prawnych,
d/ dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
e/ dochodów z działalności gospodarczej,
f/ dochodów ze sprzedaży majątku Stowarzyszenia,
g/ dochodów z ofiarności publicznej,
h/ dotacji,
i/ odsetek z lokat i rachunków bankowych.
2. Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
5. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003r).

Jednolity tekst statutu przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dn. 17 czerwca 2018 r.

 

 

Uchwały Stowarzyszenia

1. Uchwała nr 1/2018 TUTAJ.
2. Uchwała nr 2/2018 TUTAJ.
3. Uchwała nr 3/2018 TUTAJ.
4. Uchwała nr 4/2018 TUTAJ.
5. Uchwała nr 6/2018 TUTAJ.
6. Uchwała nr 7/2018 TUTAJ.
7. Uchwała nr 1/2019 TUTAJ.